หอประชุมกองทัพเรือ

ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
+66 2 475 5494
http://www.navyhall.com/
Banquet hall