กรมยุทธบริการทหาร

2218 ถ.กรุงเทพ - นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10800
+66 2 910 7208
http://ssd.rtarf.mi.th/smo/homepage.html
Banquet hall
Your venue overview