กรมยุทธบริการทหาร

Banquet hall

2218 ถนนกรุงเทพ - นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10800, Bangkok
+66 81 480 6721
+66 2 585 6493
http://ssd.rtarf.mi.th/smo/homepage.html
Banquet hall
Type of venue Banquet hall, Nightclub