สโมสรกรมการสื่อสารทหาร

183/244 สโมสรกรมการสื่อสารทหาร, กรมสื่อสารทหาร, ดอนเมือง, กรุงเทพ 10210
+66 2 565 5405
+66 2 297 5331
https://www.rtarf.mi.th/index.php/th/j6/
Banquet hall