อิ่มสุขแคทเทอริ่ง

แคเทอริ่ง, กรุงเทพมหานคร

+66 2 497 6813

22/16 ม.3 ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
+6624976813
+66841193635
https://www.facebook.com/immsookcatering/
immsookcatering@hotmail.com